Krizová a mimořádná opatření účinná od 14. 10. 00:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod.

13 Říj

sb0166-2020

MO noseni OOP

MO koordinator KHS

UV č. 1021 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 407/2020 Sb. (od 14. 10. 00:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod.), týká se hromadných akcí na přechodnou dobu od 14. 10. do 3. 11., oproti předchozímu opatření zásadní změny, zákaz:

– hromadných akcí do 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech s výjimkami,

– pití alkoholu na veřejně přístupných místech,

– zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace, hospody a bary) s výjimkou některých provozoven (např. zaměstnanecké stravování apod.),

– omezení činnosti v nákupních centrech přesahující 5.000 m2.

Tímto UV zrušeno UV č. 996 z 8. 10. vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.

UV č. 1022 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 408/2020 Sb. (od 14. 10. 00:00 hod. do 1. 11. 23:59 hod.), týká se provozu škol na přechodnou dobu od 14. 10. do 1. 11., oproti předchozímu opatření zásadní změny:

– zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání s výjimkou, základním uměleckém vzdělávání a jazykovém vzdělávání, omezen provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení.

Tímto UV zrušeno UV č. 997 z 8. 10. vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.

UV č. 1023 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 409/2020 Sb. (od 12. 10.), týká se pracovní povinnosti některých žáků a studentů, dále povinnosti KHS, ZZS, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, krajů a některých škol.

UV č. 1026 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 410/2020 Sb. (od 12. 10.), týká se opatření k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením.

UV č. 1027 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 411/2020 Sb. (od 12. 10.), týká se opatření k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

UV č. 1028 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 412/2020 Sb. (od 12. 10.), týká se poskytovatelů sociálních služeb.

 

UV č. 1029 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 413/2020 Sb. (od 12. 10.), týká se všech osob, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházení mimo objekt či areál zařízení s výjimkou.

UV č. 1033 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 414/2020 Sb. (od 14. 10.), týká se krajů, určení školy nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115, odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péči o děti vykonávat ve skupinách po nejvýše 30 dětech. ORP poskytuje krajům součinnost.

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN z 12. 10. (od 13. 10.)

– týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy a na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy s výjimkami.

Oproti předchozímu MO MZ je tento zákaz rozšířen o nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN z 17. 9. (od 13. 10.)

MO MZ, č. j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN z 12. 10. (od 14. 10.)

– týká se poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, KHS a činnosti krajských koordinátorů intenzivní péče, ustanovených u KHS.