Mimořádná opatření MZ a ustanovení Vlády ČR platná od 23.11.2020

23 Lis

MO antig test klienti MO antig test soc sluzby MO antig test zamestnanci MO noseni OOP MO zariz pro deti sb0194-2020 Sdeleni seznam zemi

UV č. 1195 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 471/2020 Sb. 

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2.

Vláda prodlužuje nouzový stav do 12. prosince 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

UV č. 1196 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 472/2020 Sb. 

Změny doby účinnosti usnesení vlády:

Do 22. listopadu, 23:59 hod.: 

UV č. 1114 z 30. 10., vyhlášené pod č. 445/2020 Sb. – orgány veřejné moci a správní orgány

UV č. 1190 z 16. 11., vyhlášené pod č. 463/2020 Sb. – volný pohyb osob

UV č. 1191 z 16. 11., vyhlášené pod č. 464/2020 Sb. – školy a školská zařízení

UV č. 1192 z 16. 11., vyhlášené pod č. 465/2020 Sb. – maloobchodní prodej

Do 29. listopadu, 23:59 hod.: 

UV č. 1109 z 30. 10., vyhlášené pod č. 440/2020 Sb. – náhradní škola pro vykonávání náhradní péče pro děti rodičů určených UV

Do 12. prosince, 23:59 hod.: 

UV č. 1115 z 30. 10., vyhlášené pod č. 446/2020 Sb. – poskytovatele zdravotních a sociálních služeb (zákaz návštěv s výjimkami, podmínky třetí osoby u porodu atd.)

UV č. 1197 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 473/2020 Sb. (od 23. 11. do 24. 11., 23:59 hod.)

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření změny v omezení:

– provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

Doplněno – f) konání mezinárodně uznávaných zkoušek.

– provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona

Doplněno – a provoz vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb.

 

UV č. 1198 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 474/2020 Sb. (od 25. 11. do 29. 11., 23:59 hod.)

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření (473/2020 Sb.) změny u provozu vysokých škol, praktických škol jednoletých a dvouletých, žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři, praktického vyučování a praktické přípravy, konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií za určitých podmínek.

Dále změny u provozu základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb.

Zakázány školní výlety, dále některé změny u zpěvu, sportovních činností a vstupů třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení.

UV č. 1199 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 475/2020 Sb. (od 30. 11. do 12. 12., 23:59 hod.)

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření (474/2020 Sb.) rozšířena výjimka o:

– žáky nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd,

– žáky 1. stupně základní školy, 

– žáky 9. ročníků základní školy, 

– žáky 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

UV č. 1200 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 476/2020 Sb. (od 23. 11. do 12. 12., 23:59 hod.)

Týká se volného pohybu osob, oproti předchozímu opatření změny:

– změněna (posunuta) doba zákazu volného pohybu s výjimkami z 21:00 na 23:00 hodin,

– účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, maximální počet zvýšen z 15 na 20 osob, 

– u pobytu na veřejně přístupných místech změněn nejvyšší počet ze 2 na 6 osob (s výjimkami),

– změny u shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím a u shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností.

UV č. 1201 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 477/2020 Sb. (od 23. 11. do 12. 12., 23:59 hod.)

Týká se maloobchodního prodeje a poskytování služeb s výjimkami, oproti předchozímu opatření změny:

Rozšířena výjimka pro:

– provozovny s prodejem vánočních stromků, vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů,

– prodejen zbraní a střeliva,

– u provozoven ubytovacích služeb a poskytování stravování pouze ubytovaným osobám prodloužen čas z 20:59 do 22:59,

– u provozoven rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou upraven zákaz v čase mezi 23:00 a 04:59 místo původního 21:00 a 04:59,

– dále je upraven zákaz koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté – doplněno s přítomností diváků,

– rozšířeny výjimky u kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě,

– nově výjimka v prodeji živých ryb,

– maloobchodní prodej a poskytování služeb s výjimkami bylo omezeno do 21 hodin, posunuto na 23 hodin (v neděli stále zavřeno),

– zrušeno omezení u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče,

– u farmářských trhů se v jeden čas na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,

– provoz knihoven omezen tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vrácení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně,

– upravena pravidla u provozoven, jejichž provoz není zakázán (1 zákazník na 15 m2, nevztahuje se v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka, rozestupy 2 metry, zajištění řízení front, dezinfekční prostředky, informování zákazníků, podmínky pro soby s kočárkem atd.)

UV č. 1202 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 478/2020 Sb. (od 23. 11. do 12. 12., 23:59 hod.)

Týká se orgánů veřejné moci a správních orgánů, oproti předchozímu opatření změny:

– zrušeno ustanovení o omezení práce pouze na některé agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,

– zrušeno ustanovení o zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu,

– ostatní omezení (osobní kontakty, úřední hodiny 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin, střídání skupin, práce na dálku atd.) zůstávají beze změny.

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do odvolání)

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti s výjimkami.

Oproti předchozímu MO MZ zde nejsou žádné změny.

(předchozí MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN z 16. 11. platné do 20. 11. do 23:59 hod.)

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do 4. 12.)

Týká se antigenního testování pacientů nebo uživatelů sociálních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a u poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN z 2. 11.

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do ukončení NS)

Týká se antigenního testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelům sociálních služeb (zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelé pečovatelské služby).

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN z 3. 11.

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do ukončení NS)

Týká se antigenního testování zaměstnanců u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a u poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN z 3. 11.

 

MO MZ, č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN z 20. 11. (od 23. 11.)

Týká se opatření u provozovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-38/MIN/KAN z 20. 11. (od 23. 11.)

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.