17 Říj

Povinně zveřejňované informace

 

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název
  • Obec Oleško

 

 • 2. Důvod a způsob založení
  Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Oleško jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

 

 • 3. Organizační struktura
  organizační struktura obce, obecního úřadu
  zřizované organizace

 

 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obec Oleško
    Oleško 5
    412 01 Litoměřice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obec Oleško
    Oleško 5
    412 01 Litoměřice
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 18.00 – 20:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka:   416/878 311 Obecní úřad
   • mobilní linka: 773/589 146 Tomáš Novák /starosta obce/
   • mobilní linka: 774/030 028 Eliška Dreieckerová / místostarosta obce/
  • 4.5 Čísla faxu
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
  • Datová schránka: sn7a7jn
  • E-mail: obec.olesko@seznam.cz

 

 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 32822471 , kód banky: 0100
   KB Litoměřice
  • Číslo účtu: 94-7010471 , kód banky: 0710
   ČNB Ústí nad Labem

 

 • 6. IČO
  • 00526070

 

 • 7. DIČ
  • Obec není plátcem DPH,
   • CZ00526070

 

 

 • 9. Žádosti o informace
  Při poskytování informací postupuje obec a její orgány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dalšími právními předpisy.
  Obec poskytuje informace na základě žádosti nebo jejich zveřejněním.
 •  10. Příjem žádostí a dalších podání

  Osobně: Obecní úřad Oleško, Oleško 5, 412 01 Litoměřice
  v úředních hodinách
  Úřední hodiny, pokladna:
  Pondělí  18:00 – 20:00

   

  Písemně na adresu: Oleško 5, 412 01 Litoměřice

  Elektronicky na e-mail: obec.olesko@seznam.cz

  Elektronicky datovou schránkou: sn7a7jn

  Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.

  Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  a) komu je určena
  b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

  Písemná žádost
  a)       musí být srozumitelná
  b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  c)       nesmí být formulována příliš obecně.

  Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
  a)       písemně
  b)       nahlédnutím do spisu
  c)       pořízením kopie
  d)       na paměťových médiích

  Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

  Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

  Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

 • 11. Opravné prostředky
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
 • Rozhodování správních orgánů se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Zvláštní právní předpisy však mohou stanovit určité odchylky – vždy je tedy třeba vycházet z právních předpisů uvedených v příslušném rozhodnutí a řídit se poučením o opravných prostředcích, které je na konci každého rozhodnutí.Obecně lze proti rozhodnutí obecního úřadu podat odvolání do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí a to u úřadu, který příslušné rozhodnutí vydal.

 

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněná ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek uvedených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti usnesení, rozhodnutí nebo jinému opatření orgánu obce v samostatné působnosti, které je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, lze k Ministerstvu vnitra podat podnět k provedení dozoru. K Ministerstvu vnitra lze podat i podnět k provedení dozoru obecně závazné vyhlášky obce, která je v rozporu se zákonem.Proti usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v přenesené působnosti, které je v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem, usnesením vlády, směrnicí ústředního správního úřadu nebo opatřením krajského úřadu, lze ke Krajskému úřadu podat podnět k provedení dozoru. Ke Krajskému úřadu lze podat i podnět k provedení dozoru nařízení obce, které je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem.Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou – to ovšem nevylučuje další prostředky ochrany práv.

  Soudní přezkum

 • Soudní ochrana proti nezákonnému rozhodnutí správního orgánu a jinému porušení práv a oprávněných zájmů se řídí zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Soudní řád správní upravuje tyto druhy řízení:
  •     Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
  •     Ochrana proti nečinnosti správního orgánu
  •     Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
  •     Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda
  •     Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí
  •     Řízení o kompetenčních žalobách
  •     Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části

  Další možností soudního přezkumu je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu, která je ústavně zakotvena v čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR a dále ji provádí zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

  Soukromoprávní spory a spory vyplývající z rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

  Se všemi právními předpisy je třeba pracovat v příslušném znění !!!

 

 • 12. Formuláře

 

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu  obce
 • Současně však doporučujeme:
 • řešení životních situací na portálu veřejné správy zde…

 

 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  •          zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném              znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při                        vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování                        a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí                          informací),
   • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
   • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
   • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
   • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
   • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
   • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obcePřehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
    rozhoduje:
  • 14.2 Vydané právní předpisy

 

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

 

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
   V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.
  • 16.2 Výhradní licence
   V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

 

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • 17.1 Rozsudky
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
   Prozatím nebyl žádný rozsudek vydán.
  • 17.2 Výdaje na soudy
  • Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to četně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
   Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.