Informace o záměru pořídit územní plán

9 Lis

 

Informace o záměru pořídit územní plán

 

 

Vážení občané, v souvislosti se záměrem pořízení územního plánu, Vás žádáme o cenné připomínky a podněty, případně konkrétní záměry výstavby.

 

V současné době probíhá přípravná fáze. Pořízení územního plánu bude řešeno na zastupitelstvu obce dne 16.11.2015 od 18,00 h na OÚ. Budou sděleny informace o výběru projektanta pro zhotovení územního plánu, dále budou poskytnuty informace o možnosti získat dotaci z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2016. Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů územního plánu. Toto je pro naši obec příležitost pořízení územního plánu, neboť se jeho cena pohybuje v rozmezí od 80.000 Kč do 250.000 Kč. Pro obce je územní plán velice důležitým dokumentem, neboť pro řadu dotací, je třeba mít platný územní plán.

Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování, který zásadně určuje budoucí rozvoj a fungování obce. Územní plán je závazný pro občany, pro podnikatele, kteří zde mají svá sídla a provozovny, pro vlastníky pozemků a staveb na území obce a pro orgány obce. Územní plán je dokumentací, která stanoví dlouhodobou koncepci rozvoje obce. Stanoví koncepci dopravní i koncepci rozvoje inženýrských sítí. Vymezí zastavěné území, navrhne plochy, kde by stávající zástavba měla být zachována v původní podobě nebo změněna a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná výstavba zcela nová.

 

Tímto Váz zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 16.11.2015 od 18,00 hod na obecním úřadě.

 

S pozdravem

 

Tomáš Novák

starosta

 

 

Datum vyvěšení: 9.11.2015

Datum sejmutí: